Tarcza chroniąca kredytobiorców przed spekulacjami finansowymi.

Data: 04.11.2014

Popierasz ? Podpisz na stronie wniosek - » http://db.org.pl/nie-lubie-bankow.php

Referendum w Szwajcarii na temat pełnego pokrycia dla franka w złocie, może wywindować kurs franka nawet do 4 zł. To świetna okazja, aby udowodnić obywatelom Polski, że istnienie państwa, naszej wspólnoty ma sens, żeby udowodnić, że redukcja państwa jaką proponuje Korwin-Mikke to idiotyczna propozycja. Demokracja Bezpośrednia stojąc na stanowisku, iż organy państwa powinny bronić obywateli przed skutkami międzynarodowych machinacji finansowych.

Problem nie dotyczy oczywiście tylko osób z kredytami we frankach szwajcarskich. Tarcza ochronna przed spekulacjami i oszustwami finansowymi jaką proponuje Demokracja Bezpośrednia służyć będzie wszystkich obywatelom - 6 mln którzy mają kredyty w złotówkach w bankach, parabankach, firmach pożyczkowych (chwilówki) itp.
Projekt nie promuje rozdawnictwa,dopłaty lub o innych rozwiązań, które obciążałyby budżet państwa. DB opiera się na projektach obywatelskich i jeden z nich chcemy zaproponować. Celem tego projektu jest przeniesienie ciężaru związanego z międzynarodowymi zawirowaniami gospodarczymi na banki a nie na klientów lub budżet państwa, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż banki w Polsce są w zdecydowanej większości ekspozyturami międzynarodowych organizacji finansowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż inżynieria finansowa, w szczególności międzynarodowa, osiągnęła taki poziom, że nawet tzw. eksperci nie są w stanie odpowiednio wcześniej diagnozować zjawisk zachodzących na rynkach finansowych. Po aferze podsłuchowej dowiedzieliśmy się również, że prezes NBP jest uwikłany w politykę i dla interesów politycznych gotowy jest drukować pieniądze.
W tej sytuacji trudno wymagać aby w starciu z bankami i instytucjami finansowymi obywatel miał równe szanse. Nie ma do dyspozycji stek analityków, nie ma do dyspozycji miliardów gigabajtów danych, nie ma narzędzi informatycznych do analizy strumieniowej. Zatem trudno mówić aby wobec całkowitego braku danych mógł podejmować słuszne decyzje. Dlatego tarcza ochronna przed bankami jaką proponuje Demokracja Bezpośrednia zmierza do wyrównanie tych relacji i przeniesienia dużej części ryzyka na banki, które posiadają dostateczny zasób informacji aby te ryzyko ponosić.

Referendum
Dlatego DB proponuje prostą zmianę w kodeksie pracy i ustawie o prawie naprawczym i upadłościowym polegającą na zwiększeniu kwoty wolnej od zajęć komorniczych :
art 87{1} §1 ust. 2 Kodeksu pracy poprzez zmianę treści z:
"Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"
na
" Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"

W art. 11. ustawy prawo naprawcze i upadłościowe poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu:

3. Dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy na bieżąco wykonuje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne lecz suma okresowych zobowiązań pieniężnych przewyższa 3/4 jego dochodów.


Dlaczego takie zmiany :
Osoba zarabiająca ponad przeciętne wynagrodzenie np. 7 tys. zł, posiadająca stabilną pracę i przeciętne mieszkanie kupione w 2007-2008 roku na kredyt we frankach, po wzroście kursu fanka będzie mogła oddawać bankowi nawet 5 tys. zł ze swojego wynagrodzenia na ratę mieszkania. Po opłatach czynszu, telefonu, prądu i bilety na dojazdy do pracy, wydatków koniecznych (awarie, szkody) na prowadzenie normalnej aktywności życiowej zostaje 500 zł.
Osoby które jawią się w oczach opinii publicznej jako ludzie sukcesu w rzeczywistości są "żywymi trupami", gdyż nie stać ich nawet na przysłowiową kawę w kawiarni na spotkaniu z przyjaciółmi. Gdy sytuacja dotyczy rodzin, tragedia ubóstwa ludzi aktywnych zawodowo dotyka także dzieci. Rodziny takie nie mogą liczyć na żadną pomocą państwa dla osób ubogich, gdyż oczywiście wedle danych z PIT mają bardzo duże dochody i majątek w postaci nieruchomości.
Ta sytuacja rodzi wiele patologii społecznych i obciążeń psychicznych dla tych ludzi - między innymi zwiększony poziom samobójstw znajduje w tym swoją przyczynę.
Wprowadzenie wyższej kwoty zwolnionej od egzekucji komorniczej zdyscyplinowałoby banki, zmuszając do szukania ugody z klientami, restrukturyzacji zadłużenia, obniżenia rat lub oprocentowania a przede wszystkim pozwoliłoby ciężko pracującym obywatelom prowadzić normalne życie.
Więcej na stronie » http://db.org.pl/nie-lubie-bankow.php

Relacja filmowa ze złożenia na ręce marszałka projektu nowelizacji w/w ustaw.
Słowa kluczowe odnoszące się do tekstu db,db.pl,bank,db easyNET,Deutsche Bank Polska,db Makler.

Pierwsze efekty naszej akcji: » http://db.org.pl/aktualnosci/no-i-sa-efekty-interwencji-demokracji-bezposredniej/127/