Czy DB zastąpi trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą ?

Data: 09.12.2014

Pytanie : Czy DB zastąpi trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą ?

Oczywiście nie. DB nie jest systemem oderwanym od trójpodziału władzy. Dalej funkcjonuje parlament, system sądownictwa i władza wykonawcza. Współczesna Demokracja Bezpośrednia to w stosunku do wersji ateńskiej semi demokracja bezpośrednia, ponieważ nie są spełnione łącznie dwie przesłanki konieczne dla uznania współczesnych instytucji za instytucje demokracji bezpośredniej. Chodzi tutaj o zaistnienie jedności miejsca i czasu oraz o udział całego zbiorowego podmiotu suwerenności we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji - od zgłoszenia wniosku aż do jego zatwierdzenia. Biorąc jednak pod uwagę ostateczność głosu suwerena przy realizacji decyzji można uznać, że zdecydowana większość instytucji umożliwiających udział suwerena w realizacji władzy zwierzchniej ma charakter demokracji bezpośredniej.
Dlatego mówimy, że demokracja bezpośrednia jest nie tylko w Szwajcarii, ale również w większości najbogatszych i wysokorozwiniętych krajach : Japonii, Australii, USA, Anglii, Niemczech, a także w innych np. w Estonii.
Reasumując: demokracja bezpośrednia w Polsce ma być upodmiotowieniem obywateli, nadaniem im łatwo realizowanego prawa do podjęcia decyzji suwerennej ponad organami władzy wynikającymi z trójpodziału. Nasz konstytucja, zresztą przewiduję taką opcję - art. 4. Jedynie przedstawiciele przez 25 lat wolności obrócili ten zapis w fikcję prawną.
Referendum

Aktualności